Türk Ceza Hukuku Derneği

Fermat

TCHD

Kuruluş

Hukukun çeşitli dalları, diğer bilim alanlarında olduğu gibi sürekli bir örgütlenme, kurumsallaşma, gelişme içerisinde bulunurlar. Üniversitelerin içerisindeki fakültelerin oluşumu, fakültelerin kendi içinde enstitülere, merkezlere, bölümlere, anabilim dallarına ayrılması ya da bölünmesi bu kuralın uygulanış ya da görünüş biçimlerini meydana getirmektedirler.

Aynı durumu meslek alanlarında da görebilmek mümkündür. Her meslek içerisinde çeşitli odaların, grupların, federasyonların, konfederasyonların ya da birliklerin bulunuşu bu basit gerçeğin somutlaştırılmış biçimleridir.

Tüzel kişiler, dernekler, vakıflar, bu çerçeveyi tamamlayan örgütlerdir. Kamu etkinliklerinin ortaya çıkardığı örgütlenme biçimlerinin yanı sıra özel hukuk ilişkileri çerçevesinde insanlar birleşmek, gruplaşmak kısaca örgüt kurma gereksinimi duymaktadırlar. Aynı mesleğe mensup olma, aynı eğitim kurumundan mezun olma, aynı bilgi dalı çerçevesinde faaliyette bulunma gibi beraberlikler özel hukuk tüzel kişilerini, dernekelri ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye'de hukuk alanında bazı beraberlikleri, gruplaşmaları, örgütlenmeleri saptayabilmek mümkündür. Henri Capitant Derneği, Fransızca Konuşan Kriminologlar Derneği, Uluslararası Ceza ve İnfaz Vakfı, İsviçre-Türk Haftaları, Çağdaş Hukukçular Derneği gibi örgütlenmeler böylesi bir amacın etrafında toplanmanın örnekleridir.

Ceza hukuku alanında ülkemizde, fakültelerin yapıları içersinde kurulmuş "Ceza Hukuku, Kriminoloji ve İnsan Hakları" merkezlerinin dışında, bu hukuk dalıyla yakından ilgilenen kişileri bir araya toplayan özel bir hukuk kuruluşu bugüne kadar yoktu. On yıldan bu yana ceza hukuku alanındaki örgütlenme çabaları sonuçlanmamıştı.

Oysa Türkiye'de ceza hukukunu üniversitelerin akademik faaliyetleri dışında somut hayatın bir parçası durumuna getirmek bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır.

Ceza hukuku kuralları ile toplumsal yaşayışın ilişkilerinin giderek yakınlaşması ve iç içe girmesi ceza hukukunun kaynakları ile anayasa hukuku, devletler hukuku kamu hukuku, idare hukuku kaynaklarının aynı yakınlaşmayı izlemesi; bunun sonucunda da ceza kurallarının tartışılmaya, eleştirilmeye başlanması bu örgütlenme gereksinimini daha da arttırmıştır.

Bunun yanı sıra, uluslararası yakınlaşma, globalleşme içerisinde Türk ceza hukukunun yabancı hukuk dalları ile ilişki içerisinde bulunması zorunluluğu örgütlenme gereksinimi daha da arttırmıştır.

İşte Türk Ceza Hukuku Derneği, bu düşüncelerle ortaya çıkmıştır. 28 Nisan 2000'de Galatasaray Üniversitesi'nde toplanan yirmiye yakın ceza hukukçusu böyle bir örgütlenmenin çekirdeğini oluşturmuşlardır.

Bu tarihsel toplantıya Galatasaray Üniversitesi ev sahipliği yapmıştı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Erdoğan TEZİÇ 'in konuya yaklaşımındaki unutulmaz yakınlık o gün tüm ceza hukukçularına daima anımsayacakları bir gün yaşatmıştır. Ord.Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Prof. Dr. Erol Cihan, Prof. Dr. Köksal Bayraktar'ın da dahil olduğu grup önce Sosyal Bilimler Enstitüsü tez savunma odasında toplamışlar ve burada Ord.Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Türkiye'de ceza hukukunun ulaştığı düzeyi ve milletlerarası hukukun gelişimi ile karşılaştırarak, yabancı ülkelerle yakın ilişkinin zorunluluğu veciz ifadelerle ortaya koymuştu.

Toplantı sonrasında hep birlikte Galatasaray Üniversitesi bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirilmiş ve Üniversite'de temel atılmıştı. Bu temel 20. yüzyılın başlarından bu yana ceza hukukunun dünyadaki önemli kuruluşlarından biri olan AIDP (Association Internationale de Droit Pénal)'e bildirimde bulunma kararlaştırıldığı gibi bir tüzük hazırlama projesi de ortaya atılmış ve bu konuda Prof. Dr. Köksal Bayraktar görevlendirilmiştir.

Türk Ceza Hukuku Derneği'nin kurucuları altı yıla yakın uzun bir çaba ve emeğin bulunduğu süreçte maddi ve manevi etkinlikleri gerçekleştirmiş kişilerdir. 2000'li yıllarda kurucular arasında şu adların bulunduğu görülmektedir :

 • Ord.Prof.Dr. Sulhi DÖNMEZER
 • Prof. Dr. Duygun YARSUVAT
 • Prof.Dr. Erol CİHAN
 • Prof.dr. Köksal BAYRAKTAR
 • Av. Önder ÖZTÜREL
 • Av. Mahmut Kemal KUMKUMOĞLU
 • Av. Ali Rıza DİZDAR
 • Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN
 • Prof.Dr. Feridun YENİSEY
 • Prof. Dr. Nur CENTEL
 • Prof.Dr. R. Şebnem KORUR FİNCANCI
 • Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
 • Doç.Dr. Ahmet GÖKÇEN
 • Doç Dr. Cumhur ŞAHİN
 • Yrd.Doç.Dr. Hamide ZAFER
 • Yrd.Doç.Dr. Ayşe NUHOĞLU
 • Yrd.Doç.Dr. Ümit KOCASAKAL
 • Arş.Gör. Emine Eylem AKSOY
 • Arş. Gör. Pınar MEMİŞ
 • Arş. Gör. Özlem YENERER ÇAKMUT
 • Arş. Gör. Yusuf YAŞAR
 • Av. Nuran ATAHAN KURTULUŞ
 • Av. Yağız DAĞLI
 • Av. Mehmet İPEK
 • Av. Şeref DEDE
 • Av. Hasan Fehmi DEMİR
 • Av. Halit Nurettin TOPÇU

Böylece, iki yıla yakın bir süredir Galatasaray Hukuk Fakültesi bünyesinde gerçekleştirmiş olduğumuz yapılanma nihayet sonuca ulaşmış ve Derneğimizin kuruluşu tamamlanmıştır.

Yapılanmamızın bugün bir Tüzel Kişi olarak hukuki kişilik kazanmasında kendisine her fırsatta başvurduğumuz Değerli Hocamız, Türk Ceza Hukukunda sembol haline gelmiş Bilimadamı Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in unutulmaz destek ve yardımları vardır.

Kuruluşun gerçekleştirilmesinde başta Av. Sn. Önder Öztürel olmak üzere Yrd. Doç. Dr. Sn. Ümit Kocasakal'ın ve Arş. Gör. Sn. Pınar Memiş'in önemli çalışmaları ve katkıları olmuştur. Sn. Öztürel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dernekler Masası, Beşiktaş İlçesi Emniyet Müdürlüğü ile çeşitli temaslar kurmuş, kuruluş çalışmalarını hızlandırmış ve daha sonra Dernek Tüzüğü'nün yayınlanması ve Derneğin önemli belgelerinin yasal işlemlerini tek başına yerine getirmiştir.

10.01.2001 tarihinde gerçekleştirilen Birinci Olağan Genel Kurul'da, uluslararası planda 1 yüzyıla yakın bir süredir faaliyette bulunan AİDP - Association Internationale de Droit Penal'e üye olabilmek için Bakanlar Kurulu'na başvurulması ve bu konudaki işlemlerin tamamlanması ile Dernek Tüzüğünün bu yönde değiştirilmesi ve Bakanlar Kurulu'ndan gerekli iznin alınması suretiyle Derneğimizin adının önüne "Türk" sıfatının ilavesi konularının üzerinde durulmuştur. Bunun yanı sıra milli ve milet Milli ve milletlerarası alanda bilimsel toplantılar yapılması, yayın faaliyetlerine girişilmesi ve bilimsel araştırma ve çalışmaların desteklenmesi konuları irdelenmiştir.

Birinci Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimler sonucu Dernek organların oluşumu aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler:

 • Sulhi Dönmezer
 • Köksal Bayraktar
 • Feridun Yenisey
 • Erol Cihan
 • Önder Öztürel
 • Ali Rıza Dizdar
 • Yağız Dağlı

Yedek Üyeler:

 • Fehmi Demir
 • Mehmet İpek
 • Nurettin Topçu
 • Şeref Dede
 • Ümit Kocasakal

Türk Ceza Hukuku Derneği 15.01.2002 tarihinde ilk yönetim Kurulu toplantısını yapmıştır.

Denetleme Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler:

 • Duygun Yarsuvat
 • Hamide Zafer
 • Ayşe Nuhoğlu

Yedek Üyeler:

 • Ahmet Gökçen
 • Pınar Memiş
 • Eylem Aksoy

Disiplin Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler:

 • Uğur Alacakaptan
 • Durmuş Tezcan
 • Kemal Kumkumoğlu

Yedek Üyeler:

 • Nur Centel
 • Şebnem Korur Fincancı

 
13.12.2003 tarihinde yapılan İkinci Olağan Genel Kurul'da

Yönetim Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler:

 • Sulhi Dönmezer
 • Köksal Bayraktar
 • Duygun Yarsuvat
 • Fehmi Demir
 • Şükrü Alpaslan
 • Önder Öztürel
 • Erol Cihan

Yedek Üyeler:

 • Mehmet İpek
 • Şeref Dede
 • Ümit Kocasakal
 • Aydın Metin
 • Turgay Demirci

Disiplin Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler:

 • Kemal Kumkumoğlu
 • Ülgen Sözer
 • Mahmut Baştürk

Yedek Üyeler:

 • Kaşif Töre Ağaoğlu
 • Sahir Bafra

Denetleme Kurulu Üyeleri

Asil Üyeler:

 • Nurettin Topçu
 • Vehbi Kahveci
 • Emin Canacankatan

Yedek Üyeler:

 • Fatih Volkan
 • Kayıhan İçel
 • Engin Tuzcuoğlu

07.06.2003 tarihinde, Dernek Tüzüğünün 1. maddesindeki "Ceza Hukuku Derneği" adının önüne "Türk" sıfatının eklenmesi, Dernek Tüzüğünün 4. maddesine, Uluslararası Ceza Hukuku Birliği'ne üye olmak ve birlikte çalışmalar yapmak üzere gerekli izinlerin alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve Dernek Tüzüğünün 18. maddesinde yer alan "en az (7) asil ve (5) yedek üyeden oluşur" şeklindeki cümlenin "en az (11) asil ve (6) yedek üyeden oluşur" olarak değiştirilmesi konularını ele almak üzere Olağanüstü Genel Kurul yapılmıştır.

07.06.2003 tarihinde yapılan tüzük değişikliği ile asil üye sayısının 7'den 11'e, yedek üye sayısının 5'ten 6'ya çıkarılması dolayısıyla yapılan 19 - 26 Aralık 2004 günü yapılan seçimsiz Genel Kurulda yerine getirilen kısmi seçim ile Yönetim Kurulu üyeleri 11 kişiye, yedek üyeler de 6 kişiye çıkarılmıştır. Oylamada yeni Yönetim Kurulu üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Asil Üyeler:

 • Köksal Bayraktar
 • Duygun Yarsuvat
 • Fehmi Demir
 • Şükrü Alpaslan
 • Önder Öztürel
 • Erol Cihan
 • Mehmet İpek
 • Şeref Dede
 • Ümit Kocasakal
 • Aydın Metin
 • Turgay Demirci

Yedek Üyeler:

 • Prof. Dr. Uğur Alacakaptan
 • Avukat Fikret İlkiz
 • Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Yavaş
 • Cumhuriyet Savcısı Fazıl Aslanalp
 • Prof. Dr. Erdener Yurtcan
 • Yağız Ali Dağlı

Geçmiş Dönem Yönetim Kurulları

I. Dönem Yönetim Kurulu (2004-2006)

 
  Başkan :   Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER
  Başkan Yardımcısı :   Prof. Dr. Erol CİHAN
  Başkan Yardımcısı :   Prof. Dr. Duygun YARSUVAT
  Genel Sekreter :   Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR
  Genel Sekreter Yardımcısı :   Av. Dr. Şükrü ALPASLAN
  Genel Sekreter Yardımcısı :   Av. H. Fehmi DEMİR
  Sayman :   Av. Önder ÖZTÜREL
  Yedek Üyeler :   Av. Mehmet İPEK
        Av. Şeref DEDE 
        Av. Aydın METİN
        Yrd. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL
        Av. Turgay DEMİRCİ

II. Dönem Yönetim Kurulu (2006-2008)

 
  Başkan :   Prof. Dr. Duygun YARSUVAT
  Başkan Yardımcısı :   Prof. Dr. Erol CİHAN
  Başkan Yardımcısı :   Av. H. Fehmi DEMİR
  Genel Sekreter :   Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR
  Genel Sekreter Yardımcısı :   Av. Yağız Ali DAĞLI
  Genel Sekreter Yardımcısı :   Av. H. Fehmi DEMİR
  Sayman :   Av. Kemal KUMKUMOĞLU
  Üyeler :   Prof. Dr. Uğur ALACAKTAN
        Prof. Dr. Erdener YURTCAN 
        Cumhuriyet Savcısı Fazıl ASLANALP
        Av. Dr. Şükrü ALPASLAN
  Yedek Üyeler :   Av. Fikret İLKİZ
        Av. Mehmet İPEK
        Av. Şeref DEDE
        Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL
        Av. Turgay DEMİRCİ
        Av. Serdar MERMUT

 

III. Dönem Yönetim Kurulu (2008-2010)

 
  Başkan :   Prof. Dr. Duygun YARSUVAT
  Başkan Yardımcısı :   Av. Fikret İLKİZ
  Başkan Yardımcısı :   Av. H. Fehmi DEMİR
  Genel Sekreter :   Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR
  Genel Sekreter Yardımcısı :   Av. Yağız Ali DAĞLI
  Sayman :   Av. Şeref DEDE
  Üyeler :   Prof. Dr. Erol CİHAN
        Av. Kemal KUMKUMOĞLU
        Cumhuriyet Savcısı Fazıl ASLANALP
        Cumhuriyet Savcısı Hüseyin YAVAŞ
        Av. Kazım KOLCUOĞLU
  Yedek Üyeler :   Av. Zuhal DÖNMEZER ÇAKIROĞLU
        Av. Mehmet İPEK
        Av. Aynur TUNCEL YAZGAN
        Doç. Dr. Hamide ZAFER
        Av. Turgay DEMİRCİ
        Av. Serdar MERMUT

 

IV. Dönem Yönetim Kurulu (2010-2012)

 
  Başkan :   Prof. Dr. Köksal Bayraktar
  Başkan Yardımcısı :   Prof. Dr. Durmuş Tezcan
  Başkan Yardımcısı :   Prof. Dr. Yener Ünver
  Genel Sekreter :   Av. Fikret İlkiz
  Genel Sekreter Yardımcısı :   Dr. R. Barış Erman
  Sayman :   Av. Mehmet İpek
  Üyeler :   Av. Muammer Aydın
        Doç. Dr. Ümit Kocasakal
        Dr. Pınar Memiş Kartal
        Av. Metin Aslan
        Av. Serdar Mermut
  Yedek Üyeler :   Dr. Gülşah Kurt Yücekul
        Av. Kazım Yiğit Akalın
        Av. Fatih Volkan
        Av. Elif Yarsuvat
        Av. Arif Sarıkaya

Yapısal Durum

Genel Kurul
(Bütün Üyeler)

Her yıl olağan olarak Aralık ayında toplanır. Dernek organlarının seçilmesi ve Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi Genel Kurulun görevleri arasındadır
(TCHD Tüzüğü madde 13 ve 17)

Yönetim Kurulu
(11 asil, 6 yedek üye)

Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda derneği ilgilendiren çeşitli konularda karar almak ve Genel Kurul kararlarını uygulamak yetkisine sahiptir
(TCHD Tüzüğü madde 18 ve 20)

Disiplin Kurulu
(3 asil, 2 yedek üye)

Dernek üyelerinin, Dernekler Kanunu ve Dernek Ana Tüzüğüne aykırı hareketlerini yaptırımlara bağlama görevini gerçekleştirir
(TCHD Tüzüğü madde 22)

Denetleme Kurulu
(3 asil, 3 yedek üye)

Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili incelemeler yaparak sonuçları rapor halinde Genel Kurula sunmak, Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri arasındadır.
(TCHD Tüzüğü madde 21)

Tüzük

TÜRK CEZA HUKUKU DERNEĞİ * TÜZÜĞÜ
 
I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri
 
Kuruluş
MADDE 1 - Kanunlar ve bu Tüzük Hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konularında çalışmalar yapmak üzere “TÜRK CEZA HUKUKU DERNEĞİ” ünvanı ile bir dernek kurulmuştur. (Türk Ceza Hukuku Derneği, aşağıdaki maddelerde Dernek kısa adı ile anılmıştır.)
 
Merkez
MADDE 2 - Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi bulunmamaktadır.
 
Amaç ve Hizmet Konuları
MADDE 3 - Derneğin amacı; Ceza Hukuku doktrin ve uygulamalarını izlemek, Ceza Hukukunun ulusal ve uluslararası alanlardaki gelişimini incelemek, gelecekteki Ceza Hukuku aşamalarını öngörmek suretiyle Türkiye’nin bilimsel alandaki düzeyini yükseltmek ve Türk Ceza Hukuku bilimine ve uygulamasına katkılarda bulunmaktır.
 
* Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 02.04.2004 tarih ve 2004/7123 sayılı kararı ile Ceza Hukuku Derneği, adının önüne “Türk” sıfatı eklenerek “Türk Ceza Hukuku Derneği” olarak değiştirilmiştir.
 
Çalışma Konusu ve Biçimi
MADDE 4 - Dernek, yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki çalışmalarda bulunur :
4.1) Türk Ceza Hukuku doktrin ve uygulamalarını incelemek,
4.2) Yabancı Ceza Hukuku sistemlerinde, Avrupa Topluluğu, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve benzeri kuruluşlarda Uluslararası ve Devletlerarası Ceza Hukuku’na ilişkin konular ve sorunlar üzerinde araştırma ve incelemeler yapmak,
4.3) Uluslararası Ceza Hukukunda gelişmeler ışığında ulusal Ceza Hukukumuza ilişkin öneri ve katkılarda bulunmak,
4.4) Ulusal, yabancı ve uluslararası Ceza Hukuku sorunları, yönelimleri ve gelişimleri hakkında bilimsel toplantılar düzenlemek,
4.5) Çeşitli yayınlarla ve ulusal grup olarak milletlerarası kongre, sempozyum, kollokyum ve benzeri toplantılarla ulusal Ceza Hukukumuzu uluslararası alanda tanıtmak,
4.6) Yabancı Ceza Hukuku sistemleri, Uluslararası Ceza Hukuku sorunları ve konularında başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlık ve kurumlara, Türkiye Barolar Birliği’ne, Barolara, Üniversitelere, Fakültelere, Meslek Kuruluşlarına ve yabancı hukuk çevrelerine bilgi vermek ve görüş bildirmek,
4.7) Ceza Hukukunun güncel durumu, gelişimi ve geleceği hakkında bilgi toplamak, bu konularda inceleme ve araştırma yapmak ve bunların sonuçlarına ilişkin görüşleri ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek,
4.8) Benzeri yabancı kuruluşlarla bilimsel alanda ortak toplantı yapmak ve bölgesel ve uluslararası işbirliğinde bulunmak,
4.9) Amacı ve çalışma konularında her türlü yazılı ve görsel yayınlar yapmak,
4.10) Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çalışmak,
4.11) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etüdler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak,
4.12) Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurmak,
4.13) Konusu ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz malları satın almak, kiralamak ve satmak; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilmek, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak,
4.14) Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış almak ve vermek, koşullu ya da koşulsuz hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapmak.
4.15) Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açıktır, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir. 
 
Kurucuları
MADDE 5 - Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek veya sanatları ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir :
Tümü Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere ;

 • Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER (H.C. Mult. Dr., İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ordinaryüs Profesörü, Em. Öğretim Üyesi ; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Öğretim Üyesi )
 • Prof. Dr. Duygun YARSUVAT   (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve  Ceza Usul Hukuku Profesörü, Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Erol CİHAN  (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza veCeza Usul Hukuku Profesörü , Em. Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR  (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve   Ceza Usul Hukuku Profesörü, Öğretim Üyesi)
 • Av. Önder ÖZTÜREL  (İstanbul Barosu Avukatı)
 • Av. Mahmut Kemal KUMKUMOĞLU (İstanbul Barosu Avukatı)
 • Av. Ali Rıza DİZDAR   (İstanbul Barosu Avukatı)
 • Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Profesörü , Em. Öğretim Üyesi;   İstanbul Bilgi Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Profesörü, Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Feridun YENİSEY  (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve  Ceza Usul Hukuku Profesörü, Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. Nur CENTEL  (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve  Ceza Usul Hukuku Profesörü, Öğretim Üyesi)
 • Prof. Dr. R. Şebnem KORUR FİNCANCI (İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Profesörü, Öğretim Üyesi )
 • Prof. Dr. Durmuş TEZCAN   (İzmir , 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Uslu Hukuku Profesörü, Öğretim Üyesi)
 • Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN  (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Doçenti, Öğretim Üyesi)
 • Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN (Ankara, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Doçenti, Öğretim Üyesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Hamide ZAFER (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Yardımcı Doçenti, Öğretim Üyesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Ayşe NUHOĞLU   (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Yardımcı Doçenti , Öğretim   Üyesi)
 • Arş. Gör. Dr. Ümit KOCASAKAL  (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve  Ceza Usul Hukuku Doktoru, Araştırma Görevlisi) 
 • Arş. Gör. Emine Eylem AKSOY  (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve  Ceza Usul Hukuku Araştırma Görevlisi) 
 • Arş. Gör. Pınar MEMİŞ  (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Araştırma Görevlisi)
 • Arş.Gör.Özlem YENERER ÇAKMUT (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Araştırma Görevlisi)  
 • Arş. Gör. Yusuf YAŞAR  (Erzurum, Atatürk Üniversitesi , Erzincan Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Araştırma       Görevlisi)
 • Av. Nuran ATAHAN KURTULUŞ (İstanbul Barosu Avukatı)
 • Av. Yağız Ali DAĞLI     (İstanbul Barosu Avukatı)
 • Av. Mehmet İPEK     (İstanbul Barosu Avukatı)
 • Av. Şeref DEDE  (İstanbul Barosu Avukatı)
 • Av. Hasan Fehmi DEMİR  (İstanbul Barosu Avukatı)
 • Av. Halit Nurettin TOPÇU    (İstanbul Barosu Avukatı) 

II. BÖLÜM - Üyelik Hükümleri
 
Üyelik Koşulları
MADDE 6 - Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir :
6.1) 18 yaşını bitirmiş ve medeni haklarını kullanmaya yeterli olmak,
6.2) Ceza Hukuku doktrin veya uygulaması ile ilgili bir alanda faaliyet göstermiş bir kişi olmak,
6.3)5253 sayılı Dernekler Yasası’nın öngördüğü koşullara uymak
6.4) Derneğin iki üyesi tarafından önerilmiş bulunmak,
6.5) Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,
6.6) Derneklere üye olmaları yasaklananlar; dernek ödentilerini ödememe dışında diğer nedenlerle dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel yasalarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Yasası uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar.       
 
Üyelik Çeşitleri
MADDE 7 - Derneğin üyelik çeşitleri aşağıda gösterilmiştir :
7.1) Dernek Üyesi : Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları , gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.
7.2) Onursal Üye : Derneğin, amaç ve hizmet konularına ilgi duyanlar, bu konularda gerekli nitelikleri taşıyanlar en az iki üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen onursal nitelikle üyeliktir. Onursal üyelerin, oy verme, organlara seçilme ve seçme hakları yoktur.
 
Üyelik İşlemleri
MADDE 8 - Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir :
8.1) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Bildirimi” ni doldurup Dernek Başkanlığı’na sunarlar.
8.2) Adayın, üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az iki üyenin önerisi şarttır.
8.3) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptırdıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere “30 gün” içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve bunu adaya yazılı olarak bildirir.
8.4) Adayın, dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır, giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken peşin bölümü alınır. Bu ödemeler yapılmadıkça dernek üyeliği kazanılamaz.
8.5) Dernek Yönetim kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde itiraz edilemez.
 
Üyelerin Hakları
MADDE 9 - Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.
 
Üyelikten Ayrılma
MADDE 10 - Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma dileği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır.
 
Üyelikten Çıkarılma ve İtiraz
MADDE 11 - Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle Dernek Tüzüğüne aykırı hareket edenlerin üyelikleri Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. 
 
III. BÖLÜM - Yönetim Hükümleri
 
Organlar
MADDE 12
- Derneğin Organları aşağıda gösterilmiştir :
12.1) Genel Kurul
12.2) Yönetim Kurulu
12.3) Denetleme Kurulu
12.4) Disiplin Kurulu
12.5) Genç Ceza Hukukçuları Kurulu
 
Genel Kurul
MADDE 13
- Dernek Genel Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre bu kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur. Her yıl olağan olarak Aralık ayında toplanır ve üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile dernek Merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.
Olağan toplantı dışında Genel kurul, Yönetim ve Denetim kurulunun gerek gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Bu toplantının gündemini, sadece çağrı maddesi oluşturur. Gündemde değişiklik yapılamaz.
 
Genel Kurul Çağrı Yöntemleri
MADDE 14
- Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir:
14.1) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
14.2) Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
14.3) İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
14.4) Genel Kurul toplantısı birden çok geri bırakılamaz.
 
Genel Kurul Toplantı İlkeleri
MADDE 15 -
Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir :
15.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp toplantıya katılabilirler. İmzalanan çizelgeye göre Genel Kurula katılan üye sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları dernek başkanı ve sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
15.2) Genel Kurul, çoğunluğun sağlandığı anlaşıldıktan sonra Dernek Başkanı veya onun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir başkan ve bir sekreterden oluşan Divan oluşturulur.
15.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10)u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme alınması ve gündemdeki sıralamanın değiştirilmesi, gündemin Genel Kurulca oylanmasından önce olması gereklidir.
15.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.
15.5) Oylama Genel Kurulun vereceği karara göre gizli veya açık olarak yapılır. Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları ile verilen gizli oylar, oy vermenin bitiminden sonra açık döküm yapılarak belirlenen aylardır. Açık oylamanın yöntemini Genel Kurul Başkanı belirler.
15.6) Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayıları aranır.
 
Olağanüstü Genel Kurul
MADDE 16 -
Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır .
16.1) Dernek üye sayısının (1/10)unun konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,
16.2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme başka madde eklenmesi önerisi yapılamaz.
16.3) Olağanüstü Genel Kurulun gündemi seçim olduğunda, seçilen üyelerin görev süreleri olağan sürenin tamamlanması ile sınırlıdır.
 
Genel Kurul Görev ve Yetkileri
MADDE 17 -
Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri şunlardır :
17.1) Dernek Organlarının seçilmesi,
17.2) Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,
17.3) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
17.4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
17.5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması, kiraya verilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17.6) Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapacakları itirazlar hakkında karar alınması,
17.7) Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurtdışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar alınması,
17.8) Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar alınması,
17.9) Yasalarda ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer konularda karar alınması.
 
Yönetim Kurulu
MADDE 18 -
Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla ve (2) yıllık süre için seçilen (11) asil ve (6) yedek üyeden oluşur. Yedek üyeler sırasıyla boşalan asil üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısında aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır. ** 
 
Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri
MADDE 19 -
Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir :
19.1) Yönetim Kurulu, seçimini izleyen (7) gün içinde düzenleyeceği ilk toplantıda , dernek başkanını, başkan yardımcılarını, genel sekreter ve yardımcılarını, saymanı seçer.
19.2) Yönetim Kurulu, Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
19.3) Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Karar alınmasında eşit oy çıkarsa Başkanın oy verdiği karar uygulanır.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 20 -
Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
20.1) Yasalar ve bu Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak ve Genel Kurul kararlarını uygulamak,
20.2) Çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
 
** Derneğin 07.06.2003 tarihli Tüzük değişikliği Olağanüstü Genel Kurulunda Yönetim Kurulu üye ve yedek üye sayısının değiştirilmesine ilişkin teklifin kabulünden sonraki metin. 
 
20.3) Geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
20.4) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için borçlanma yapabilmek,
20.5) Üyelerden birinin önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, Ana Tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, uygun olmayan davranışlarda bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,
20.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
20.7) Gerek görürse yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve bu komitelerin vereceği raporlarla ilgili kararları almak,
20.8) Derneğe yeni üye alınmasına karar vermek,
20.9) Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş veya kurulacaklara katılmaya karar vermek,
20.10) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
20.11) Yasaların ve Ana Tüzüğün öngördüğü diğer işlem ve uygulamaları yapmak.
 
Denetleme Kurulu
MADDE 21 -
Dernek iç denetimini Denetleme Kurulu aracılığı ile yapar.
21.1) Denetleme Kurulu Genel Kuruldan açık oyla (2) yıl için seçilmiş (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu, ilk toplantısında bir Başkan seçer. Bu kurul en az 3 ayda bir kez toplanır, toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur.
21.2) Denetleme Kurulu derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek, Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek ve Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkında incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir. 
 
Disiplin Kurulu
MADDE 22 -
Dernek üyelerinin, Dernekler Kanunu ve Dernek Ana Tüzüğüne aykırı hareketlerini yaptırımlara bağlamak için Disiplin Kurulu kurulmuştur.
22.1) Disiplin Kurulu Genel Kuruldan açık oyla (2) yıl için seçilmiş (3) asil ve (2) yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında bir Başkan seçer. Kurul disipline aykırı eylemleri irdelemek için gerekli zamanlarda toplanır. Toplantı yeter sayısı mutlak çoğunluktur; karar yeter sayısı ise salt çoğunluktur.
22.2) Disiplin yaptırımları:
a)  Uyarma,
b)  Kınama,
c)  Çıkarma.
Aynı yaptırımı gerektiren eylemin karardan sonra (2) yıl içinde yeniden işlenmesi halinde bir üst yaptırım uygulanır.
22.3) Yaptırımı gerektiren eylemler şunlardır:
a)  Kanun, Tüzük, Yönetmelik hükümleri ve yönetim kurulu kararlarına aykırı hareket etmek,
b)  Dernek disiplinini bozmak,
c)  Dernek içerisinde ve dışında üyelikle bağdaşmayan, ahlak ve adaba aykırı söz söylemek veya harekette bulunmak,
d)  Dernek demirbaşlarına kasten zarar verici davranışlarda bulunmak,
e)  Dernek şeref ve itibarını zedeleyici söz söylemek veya harekette bulunmak,
f)   Üyelerin şeref ve itibarlarını zedeleyici söz söylemek veya hareketlerde bulunmak,
g) Dernek Başkanı, Kurul ve Komite üyelerini ve görevlilerini küçük düşürecek, zan altında bırakacak söz söylemek veya hareketlerde bulunmak.
h)  Yukarıda belirtilen haller dışında dernek üyeliğinin onurunu ihlal eden sair hareketler.
22.4) Disiplin Kurulunun bildirimiyle Yönetim Kurulu tarafından uygulanan ve 22.2 nci maddede yer alan yaptırımlardan a, b, c, bentlerinde yazılı olan yaptırımlar kesindir.
Üyelikten çıkarma kararına karşı, bu kararın ilgiliye tebliğinden itibaren en geç (1) ay içinde Dernek Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. Yönetim Kurulunun itirazın reddi kararına karşı Genel Kurula itiraz edilebilir.  
Dernek Yönetim Kurulu bu itirazları en geç (1) ay içinde sonuçlandırır.
22.5) Disiplin Kurulunun bildirimiyle Yönetim Kurulu tarafından verilen yaptırımlar ilgiliye “İadeli Taahhütlü Mektup” ile bildirilir; ayrıca bilgi için Yönetim Kurulu’na gönderilir.
Verilen disiplin yaptırımları Disiplin Kurulu’nca tutulan bir Sicile ve Üye Kayıt Defterine Disiplin Kurulu tarafından kaydedilir.
Verilen disiplin yaptırımları Dernek Merkezinde ilan edilmek suretiyle üyelere duyurulur.
Disiplin yaptırımları ile gerekçeleri Disiplin Kurulu Karar Defterine yazılır. Dernek Merkezindeki bildirim için gerekçe gösterme zorunluluğu yoktur.
 
Genç Ceza Hukukçuları Kurulu
MADDE 23.1)
Derneğe üye olup yaşı 35’ten aşağı olan hukukçular Genç Ceza Hukukçuları Kurulu’na girebilirler.
23.2) Genç Ceza Hukukçuları Kurulu’nun oluşumu ve çalışma usulleri Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek iç yönetmelikle tespit edilir.
23.3) Genç Ceza Hukukçuları Kurulu, Uluslararası Ceza Hukuku Derneği bünyesinde bulunan “Genç Cezacılar Grubu” ile ilişkiler kurar, yurt dışında kurulu enstitülerde yapılan toplantılara katılır; uluslar arası alanda genç cezacılar arasındaki değişim programlarını düzenler ve bu programlara katılır, Türk Ceza Hukuku Derneği ile birlikte ya da bağımsız olarak forum, seminer, sempozyum düzenler; genç ceza hukuku gruplarında Türk Ceza Hukuku Derneği’ni temsil eder.
 
IV. BÖLÜM - Mali Hükümler
 
Çalışma Dönemi ve Bütçe
MADDE 24 -
Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.
Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.
Yıllık bütçe yönetmeliğinde harcama yetkileri ve yetkilileri gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.
 
Derneğin Gelirleri
MADDE 25 -
Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir :
25.1) Giriş ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödenti olup, Genel Kurul kararı ile belirlenir. 
25.2) Yıllık ödenti: Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir. Her yıl bu miktarı Genel Kurul belirler. 
25.3) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,
25.4) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,
25.5) Ortaklıklar, iktisadi işletme gelirleri,
25.6) Diğer gelirler.
Dernek, siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi, İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden yardım alamaz. Derneğin yaptığı çalışmalarla ilgili alınan fikri haklar ile uluslararası her türlü ödüller bu hükmün dışındadır.
 
Gelir Gider İşlemleri ile Borçlanmada Usul
MADDE 26 -
Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır :
26.1) Giriş ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında ; yıllık ödentinin yarısı Ocak ve diğer yarısı Temmuz ayında alınır.
26.2) Dernek gelirleri “alındı belgeleri” ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
26.3) Giderlere ilişkin harcamalara fatura ya da makbuz alınır.
26.4) Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçları doğrultusunda harcanır.
26.5) Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak borçlanma gelir kaynaklarıyla karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek şekilde yapılamaz.
 
Defterler
MADDE 27 –
Dernek, işletme hesabı esasına göre aşağıda gösterilen defterleri tutar.
27.1) Karar Defteri: Yönetim Kurulunun olağan ve olağanüstü toplantılarının kararları tarih ve sayı sırası ile bu deftere yazılır.
27.2) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma ya da çıkarılma tarihleri bu deftere yazılır.
27.3) Evrak Kayıt Defteri: Derneğe gelen ve giden yazı ve diğer belgeler tarih, sayı sırasına göre gerekli açıklamalar yapılarak bu deftere yazılır. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
27.4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
27.5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
27.6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 
V. BÖLÜM - Genel Hükümler
 
Ana Tüzük Değişikliği
MADDE 28 -
Dernek Ana Tüzüğü Genel kurula katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir. Değişiklik önerileri en az (15) gün önceden Genel Kurul üyelerine gönderilmedikçe, Genel Kurulda Ana Tüzük değişikliği görüşülemez.
 
Derneğin Dağılması
MADDE 29 -
Dernek, özellikle dağılma için çağırılmış bulunan Genel Kurul üyelerinin en az (2/3) nün bulunacağı Olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu kararı ile dağılabilir.
İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun derneğin dağılması konusu görüşülür. Ancak dağıtma kararının hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.
Derneğin dağılmasına karar verilmesi halinde dağılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulunca yapılır ve artan mal varlığı Galatasaray Üniversitesi’ne devredilir.
 
Yönetmelikler
MADDE 30 -
Dernek Ana Tüzük hükümlerini, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönetmeliklerine göre uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 31 -
Bu Ana Tüzük, Kurucular Genel Kurulu tarafından onaylandığı 23/02/2001 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.
 
Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER
Prof. Dr. Duygun YARSUVAT
Prof. Dr. Erol CİHAN                           
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR
Av. Önder ÖZTÜREL                          
Av. Mahmut Kemal KUMKUMOĞLU
Av. Ali Rıza DİZDAR                
Prof. Dr. Uğur ALACAKAPTAN
Prof. Dr. Feridun YENİSEY
Prof. Dr. Nur CENTEL
Prof. Dr. R. Şebnem KORUR FİNCANCI
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN                 
Doç. Dr. Ahmet GÖKÇEN
Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Hamide ZAFER            
Yrd. Doç. Dr. Ayşe NUHOĞLU         
Arş. Gör. Dr. Ümit KOCASAKAL
Arş. Gör. Emine Eylem AKSOY
Arş. Gör. Pınar MEMİŞ                      
Arş.Gör.Özlem YENERER ÇAKMUT
Arş. Gör. Yusuf YAŞAR
Av. Nuran ATAHAN KURTULUŞ
Av. Yağız Ali DAĞLI               
Av. Mehmet İPEK                   
Av. Şeref DEDE                                          
Av. Hasan Fehmi DEMİR         
Av. Halit Nurettin TOPÇU    
 

Dernek Organları

Yönetim Kurulu

Türk Ceza Hukuku Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir:

ASİL ÜYELER:

BAŞKAN
Av. Mehmet İpek
İstanbul Barosu
 
GENEL SEKRETER
Av. Mehmet Oral
İstanbul Barosu

BAŞKAN YARDIMCISI
Av. Kazım Yiğit Akalın
İstanbul Barosu
 
BAŞKAN YARDIMCISI
Yrd. Doç. Dr. Sinan Altunç
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD
 
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Doç. Dr. Güçlü Akyürek
MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD

SAYMAN
Av. Ömer Bayraktar
İstanbul Barosu
 
ÜYE
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD

ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD

ÜYE
Yrd. Doç. Dr. R. Barış Erman
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD

ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Mualla Buket Soygüt Arslan
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD

ÜYE
Av. Tuğçe Duygu Köksal
İstanbul Barosu 
 
Yedek Üyeler:

Av. Burak Candan
İstanbul Barosu

Av. M. Gökhan Ahi
İstanbul Barosu

Av. Ulaş Özkan
İstanbul Barosu

Av. Müşerref Gözde Kaya
İstanbul Barosu

Ar. Gör. Yeşim Yılmaz
Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD

Ar. Gör. Aras Turay
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku ABD

Denetleme Kurulu

Asil Üyeler:

Av. Emin Canacankatan
İstanbul Barosu
 
Av. Nurcan Çöl
İstanbul Barosu
 
Av. Mustafa Tırtır
İstanbul Barosu

Yedek Üyeler:

Av. Osman İlkan Koyuncu
İstanbul Barosu

Av. Berk Alpaslan
İstanbul Barosu
 
Av. Uğur Güner
İstanbul Barosu

Disiplin Kurulu

Asil Üyeler:

Av. Mahmut Kemal Kumkumoğlu
İstanbul Barosu

Av. Vehbi Kahveci
stanbul Barosu
 
Av. Nurcan Bayraktar
İstanbul Barosu
 
Yedek Üyeler: 
 
Av. Fırat Tartan
İstanbul Barosu

Av. Serkan Günel
İstanbul Barosu

Dernek İletişim Adresi

Adres:
Türk Ceza Hukuku Derneği
Nuruosmaniye Cd. No. 56 K:4 34110
Cağaloğlu / İstanbul

E-Mail:
bilgi@tchd.org.tr

Tel:
(212) 513 11 71

Faks:
(212) 528 78 06

Dernek Üyeleri

 1. ORD. PROF. DR. SULHİ DÖNMEZER (Vefat Etti)
 2. PROF. DR. DUYGUN YARSUVAT
 3. PROF. DR. EROL CİHAN
 4. PROF. DR. KÖKSAL BAYRAKTAR
 5. AV. KEMAL KUMKUMOĞLU
 6. AV. ÖNDER ÖZTÜREL
 7. AV. ALİ RIZA DİZDAR
 8. PROF. DR. FERİDUN YENİSEY
 9. AV. YAĞIZ ALİ DAĞLI (Vefat Etti)
 10. AV. HASAN FEHMİ DEMİR
 11. AV. HALİT NURETTİN TOPÇU (Vefat Etti)
 12. AV. ŞEREF DEDE
 13. PROF. DR. UĞUR ALACAKAPTAN
 14. DOÇ. DR. ÜMİT KOCASAKAL
 15. PROF. DR. NUR CENTEL
 16. PROF. DR. ŞEBNEM K. FİNCANCI
 17. PROF. DR. DURMUŞ TEZCAN
 18. PROF. DR. AHMET GÖKÇEN
 19. PROF. DR. CUMHUR ŞAHİN
 20. PROF. DR. HAMİDE ZAFER
 21. PROF. DR. AYŞE NUHOĞLU
 22. DOÇ. DR. E. EYLEM AKSOY RETORNAZ
 23. DOÇ. DR. PINAR MEMİŞ KARTAL
 24. PROF. DR. ÖZLEM Y. ÇAKMUT
 25. YRD. DOÇ. DR. YUSUF YAŞAR
 26. AV. NURAN ATAHAN KURTULUŞ
 27. AV. MEHMET İPEK
 28.  
 29. AV. DR. ŞÜKRÜ ALPASLAN (Vefat Etti)
 30. AV. VEHBİ KAHVECİ
 31. AV. MEHMET ÜLGEN SÖZER
 32. AV. ERDAL MERDOL
 33. AV. ORHAN ÖZACUN
 34. AV. TAHA ERDİNÇ BÜLBÜL
 35. E. YARGIÇ O. SUNUSİ ÖZTEMİR (Vefat Etti)
 36. AV. TURGAY DEMİRCİ
 37. AV. FİKRET İLKİZ
 38. AV. ÖMER KÖKER
 39. AV. ALİ RIZA ARAL
 40.  
 41. EM. HAKİM ŞERAFETTİN İSTE
 42. EM. HAKİM KÖKSAL ŞENGÜN
 43. EM. HAK. AV. METİN ÇETİNBAŞ
 44. AV. KÜRŞAT GÜVENÇ
 45. AV. ENGİN TUZCUOĞLU
 46. AV. ENGİN SÖZER
 47. AV. KÂŞİF TÖRE AĞANOĞLU
 48. HAKİM AHMET DUYMAZ
 49. AV. EMİN CANACANKATAN
 50. AV. ARİF SARIKAYA
 51. HAKİM MAHMUT BAŞTÜRK
 52. AV. GÜNİZİ DİZDAR
 53. HAKİM ZAFER BAŞKURT
 54. HAKİM HALİM AKDAĞ
 55. AV. ARMAĞAN GÜNER
 56. AV. TURGUT KAZAN
 57. C.SAVCISI SEYİTHAN GÜNEŞ
 58. AV. HAKAN HARMAN
 59. PROF. DR. SÜHEYL DONAY
 60. AV. TAYLAN ERİMER
 61. EM. C.SAVCISI FAZIL ASLANALP
 62. AV. FATİH VOLKAN
 63. AV. BAHRİ BELEN
 64. AV. DENİZ KETENCİ
 65. PROF. DR. NEVZAT TOROSLU
 66. AV. KEMAL AYTAÇ
 67. AV. SUAT ÇELEBİ
 68. AV. FAHRİ MADEN
 69. AV. DR. VOLKAN DÜLGER
 70. PROF. DR. TİMUR DEMİRBAŞ
 71. AV. UĞUR URUŞAK
 72. AV. DR. SALİH OKTAR
 73. AV. NİLNUR ÇİFTÇİ
 74. AV. MEHMET ORAL
 75. AV. DİLEK ÖNAL (NAM)
 76. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU
 77.  
 78. AV. NAFİYE DİKER
 79. PROF. DR. YÜKSEL ERSOY
 80. AV. ŞAHİN MENGÜ
 81. AV. ENDER DURANYILDIZ UĞURLU
 82. AV. DİLEK HELVACI
 83. AV. MUSTAFA TIRTIR
 84. AV. SERDAR MERMUT
 85. AV. METİN ASLAN
 86. EM. C.SAVCISI TURAN SİNAN
 87. AV. MEMDUH TEKELİOĞLU
 88. PROF. DR. KAYIHAN İÇEL
 89. C.SAVCISI HÜSEYİN YAVAŞ
 90. AV. ZEKİ YILDAN
 91. AV. TANSU AKIN
 92. AV. ŞEHNAZ YÜZER
 93. AV. NURCAN BAYRAKTAR
 94. AV. TALAT GÜNEŞ
 95. YEŞİM YILMAZ
 96. AV. AYNUR TUNCEL YAZGAN
 97. C.SAVCISI NURTEN ALTINOK
 98. HAKİM SERAP DURMAZ
 99. DOÇ. DR. GÜNEŞ OKUYUCU ERGÜN
 100. DOÇ. DR. DEVRİM GÜNGÖR
 101. AV. NAİME KILIÇ KARADAĞ
 102. AV. AYSEL TAN UZUNER
 103. AV. ÖZGÜR ÂŞIK
 104. SEDA SENDUR
 105. AV. AYHAN ERDOĞAN
 106. AV. DR. MEHMET KOCA
 107. AV. H. HÜSEYİN ALTAŞ
 108. EM. C.B.SAVCISI ŞÜKRÜ A.İLHAN
 109. AV. ALPASLAN ALTINTAŞ
 110. AV. SEDAT AKÇELİK
 111. AV. BÜLENT AKBAŞ
 112. AV. ŞENOL KOLÇAK
 113. AV. CAN TAŞÇIOĞLU
 114. AV. ÖZLEM GÜRAKAR
 115. AV. HAKAN EVİRGEN
 116. AV. MUSTAFA GÜZELDERE
 117. AV. MUSTAFA BİRIŞIK
 118. AV. MAHMUT ÖKTEM
 119. AR. GÖR. ARAS TÜRAY
 120. AV. NALAN BANU PEKTAŞ
 121. AV. ÖZEN ATLIHAN
 122. AV. ZUHAL DÖNMEZER ÇAKIROĞLU
 123. PROF. DR. DOĞAN SOYASLAN
 124. EM. HAKİM İSKENDER TEPEBAŞILI
 125. DOÇ. DR. VESİLE SONAY EVİK
 126. AV. KADİR AKYILDIZ
 127. AV. İBRAHİM ŞAHİNKAYA
 128. PROF. DR. ERSAN ŞEN
 129. AV. ERDOĞAN CAN
 130. AV. EDİP ADİL ERGÜN
 131. AV. ADİL ÖZER
 132. AV. ERSİN DEMİR
 133. AV. ŞUAYİP SERKAN AÇIKGÖZ
 134. AV. BURÇİN HEKİMOĞLU
 135. C.SAVCISI ABDURRAHMAN ERDOĞAN
 136. C.SAVCISI ENGİN UÇUK
 137. AV. TAHSİN ADAK ZEYREK
 138. AV. YUSUF YILDIRIM
 139. AV. OĞUZ ŞENER ASLAN
 140. AV. GÜRDAL ÖNEN
 141. HAKİM RIZA ŞAHİN
 142. PROF. DR. SERAP KESKİN KİZİROĞLU
 143. YRD. DOÇ. DR. SİNAN ALTUNÇ
 144. PROF. DR. YENER ÜNVER
 145. PROF. DR. FÜSUN SOKULLU AKINCI
 146. PROF. DR. ALİ KEMAL YILDIZ
 147. AV. DR. HAKAN KIZILARSLAN
 148. AV. MUSTAFA AVLAĞI
 149. AV. DENİZ AKALIN
 150. PROF. PIERRE HENRI BOLIE
 151. AV. NAİM KARAKAYA
 152. DOÇ. DR. GÜÇLÜ AKYÜREK
 153. AV. ÖZER KIRCA
 154. AR. GÖR. BİLGEHAN SAVAŞCI
 155. AV. AHMET SEZAİ ERSOY
 156. AV. FATMA BAKIRCI EFE
 157. ON. YAR. C.B.SAVCISI SABİH KANADOĞLU
 158. AV. ŞEREF KÖKSAL
 159. AV. ERDAL TURAN
 160. AV. FÜGEN KARACAOĞLU
 161. AV. FERİDUN ÖZTOP
 162. AV. İBRAHİM M. ÇÖLOVA
 163. AV. ENDER DİKİLİTAŞ
 164. AV. BARIŞ GÜNAYDIN
 165. AR. GÖR. F. GÖKÇEN TANER
 166. AV. İLKNUR ALCAN
 167. AV. ÖZGE DEMİR
 168. AV. NAZAN IŞIL DEMİR DOĞAN
 169. AV. ALİ DENİZ CEYLAN
 170. AV. DOÇ. DR. ZEYNEL TEMEL KANGAL
 171. AV. ÖZDEN ÖZDEMİR
 172. AV. MÜBERRA DEMİR
 173. AV. VOLKAN GÜLTEKİN
 174. AV. GÜÇLÜ SEVİMLİ
 175. AV. İLHAN UÇAK
 176. AV. İSMAİL DAMAT
 177. AV. MÜMTAZ ERDİL
 178. AV. HAKAN OSMAN ÖNCEL
 179. AV. HALDUN ŞEREF YÜKSEL
 180. C.SAVCISI AYDIN ŞEN
 181. C.SAVCISI ABDULLATİF ÇAKIR
 182. C.SAVCISI ALİ KEMAL TEKİN
 183. AV. HÜSEYİN FATİH DEMİR
 184. C.SAVCISI FEVZİ YILMAZ
 185. C.SAVCISI ORHAN ERBAY
 186. AV. KEMAL ÖKKE
 187. C.SAVCISI MECİT CEYLAN
 188. C.SAVCISI İSMAİL ONARAN
 189. HAKİM NERMİN ONARAN
 190. HAKİM NERMİN CEYLAN
 191. AV. VELİ ENGİN ARSLAN
 192. C.SAVCISI YUNUS AKDÜZEN
 193. HAKİM AYLA AKDÜZEN
 194. HAKİM NİHAT KÖSEOĞLU
 195. HAKİM ÜMRAN TAN
 196. AV. ZEYNEP YILDIRIM
 197. AV. AHMET AKİF DEMİR
 198. AV. SELMAN ALİBAŞ
 199. AV. UMUR YAŞAR
 200. AV. UĞUR ERSOY
 201. AV. HİKMET YALÇIN
 202. AV. MEHMET FATİH SAVAŞ
 203. AV. AHMET TÜRKOĞLU
 204. AV. ŞEBNEM ERİŞ
 205. AV. SERVET YEŞİL
 206. HAKİM HAYRİ ÖZDAL
 207. AV. MÜŞERREF GÖZDE KAYA
 208. AV. NAZAN ALTUNDERE
 209. AV. ÜMİT GÖÇ (Vefat Etti)
 210. AV. ALİ KARAKÜÇÜK
 211. AV. ERGİN CİNMEN
 212. AV. AKIN ATALAY
 213. AV. SAHİR BAFRA
 214. AV. H. UĞUR POYRAZ
 215. HAKİM ERKAN CANAK
 216. AV. NACİ GÜRBÜZ
 217. AV. ÖZDEMİR ÖZOK (Vefat Etti)
 218. ŞEHNAZ CİN ŞENSOY
 219. YRD. DOÇ. DR. ASUMAN AYTEKİN İNCEOĞLU
 220. AV. ORHAN ÇAKIROĞLU
 221. AV. AYDIN METİN
 222. AV. NECATİ ÖZDEMİR
 223. YRD. DOÇ. DR. GÜLŞAH KURT
 224. AV. VEDAT AHSEN COŞAR
 225. AV. TURGUT İNAL
 226. AV. ETHEM AKILLIOĞLU
 227. PROF. DR. ERALP ÖZGEN (Vefat Etti)
 228. AV. KAZIM KOLCUOĞLU
 229. HAKİM ÖMER KARAGÖL
 230. AV. İBRAHİM SAPAN
 231. AV. ERGUN ÖZER
 232. AV. NİHAT ÇAKAN
 233. AV. KAZIM YİĞİT AKALIN
 234. MEHMET DEMİRCİ
 235. HAKİM ÜMİT KAPTAN
 236. AV. RAMAZAN ARITÜRK
 237. AV. MAKBULE TANIŞ
 238. AV. M. SEREN DİNÇLER
 239. E.Y.D.BAŞ. NECDET MUTİS
 240. AV. SEVERAL BALLIKAYA ÇELİK
 241. AV. TUNÇ DEMİRCAN
 242. YRD. DOÇ. DR. ASLIHAN ÖZTEZEL
 243. AV. MEHMET ASIM İPLİKÇİOĞLU
 244. DOÇ. DR. DEVRİM AYDIN
 245. AV. BASRİ AKYÜZ
 246. AV. ABDURRAHMAN CEBE
 247. AV. NİLÜFER CABI
 248. AV. SAVAŞ SERTATAŞ
 249. AV. SELMA YILDIZ
 250. AV. DEVRİM KARAKÜLAH
 251. AV. AHMET HALUK UYGUN
 252. AV. MAHMUT TANAL
 253. HAKİM YAVUZ ÖZTÜRK
 254. AV. RIFAT ÇULHA
 255. AV. SEÇKİN ÇAVUŞ
 256. AV. A. ÖMER BAYRAKTAR
 257. AV. BERRA BESLER
 258. EM. TUĞAMİRAL HAKİM İSMET ONUR
 259. AV. Z. ELİF YARSUVAT
 260. AV. ZEYNEP UÇAR
 261. AV. VUSLAT SÜMEN
 262. C.SAVCISI ERSOY YÜCE
 263. AV. ATİLLA HEKİMOĞLU
 264. AV. DAVUT GÜRSES
 265. AV. BERK AĞANOĞLU
 266. AV. TEOMAN EVREN (Vefat Etti)
 267. AV. COŞKUN MOLLAOĞLU
 268. AV. ALİ HULKİ CİHAN
 269. EM. TUĞ. GEN. HAKİM FAHRETTİN DEMİRAĞ
 270. AV. GÜRKAN ÖZOCAK
 271. AV. M. MURAT BAYRAM
 272. C.BAŞSAVCISI MUSTAFA TANRIKULU
 273. AV. AYSUN CELE
 274. AV. BURAK CANDAN
 275. AV. ELİF DERBEDER
 276. AV. Y. CUMHUR MARŞAN
 277. AV. OZAN VARAL
 278. AV. CİHAN VARAL
 279. YRD. DOÇ. DR. HASAN SINAR
 280. HAKİM GÜLDEN FİLİZ TÜYSÜZ
 281. AV. ARMAĞAN TALAY AKAT
 282. AV. NEBİ YAŞA TAN
 283. AV. SERHAN ARIKANOĞLU
 284. AV. M. GÖKHAN AHİ
 285. HAKİM BERRİN LALE SONOYMAK
 286. AV. AYSUN KUŞAKÇI (KARAKAŞ)
 287. AV. M. COŞKUN KARAKAŞ
 288. AV. BİLHAN GÜVEN
 289. AV. İLKAN KOYUNCU
 290. AV. İLKAY SEZER
 291. YRD. DOÇ. DR. GÜNAL KURŞUN
 292. HAKİM MUSTAFA TARIK ŞENTUNA
 293. YRD. DOÇ. DR. ARZU TUNCER
 294. AV. ÖZÜM TEMİZ
 295. AR. GÖR. HALE AKDAĞ
 296. AV. A. OZAN MARAKOĞLU
 297. AV. H. URAL AKÜZÜM
 298. C.SAVCISI İBRAHİM ÇİÇEK
 299. YRD. DOÇ. DR. RAGIP BARIŞ ERMAN
 300. AV. MUSTAFA TURGAY KULELİ
 301. AV. MUAMMER AYDIN
 302. AR. GÖR. FULYA EROĞLU
 303. AV. AYÇA GEÇTOGAN
 304. AV. NURULLAH ALBAYRAK
 305. AV. ALEV SEHER TUNA
 306. YRD. DOÇ. DR. KORAY DOĞAN
 307. AV. DR. CANDAŞ GÜROL
 308. YRD. DOÇ. DR. TANIL BAŞKAN
 309. AV. NAMIK KARAMERCAN
 310. AV. BELMA BIÇAKHAN BATI
 311. AV. İBRAHİM CAN ÇAYIRPARE
 312. AV. ONUR SERTATAŞ
 313. YRD. DOÇ. DR. MURAT ÖNOK
 314. AV. HASAN GÜRBÜZ SARI
 315. AV. ERCAN DEMİR
 316. AV. DR. FATMA KARAKAŞ DOĞAN
 317. AV. ŞEKİP MOSTUROĞLU
 318. AV. MURAT YAMAN
 319. AV. ZEYNEL ÖZTÜRK
 320. AV. LÜTFİ İŞBULAN
 321. C.SAVCISI MEHMET ERDAL KÖKER
 322. C.SAVCISI MUZAFFER YALÇIN
 323. C.SAVCISI SEMİH AKÇA
 324. HAKİM RAMAZAN SERDAR ERKUT
 325. AV. YAVUZ ÖZTÜRK
 326. AV. ÇAĞLAR YILDIZ
 327. AV. BÜLENT KILIÇ
 328. AV. ENVER YAMAN
 329. AV. İLKER KINACI
 330. AV. MEHMET CAN CİHAN
 331. AV. CEM ÜLKER
 332. AV. MEHMET FEVZİ BEKİS
 333. AV. NURİ ÇAĞDAŞ ARU
 334. AV. AHMET DOĞUŞ CANTÜRK
 335. AV. OSMAN BERK ALPASLAN
 336. AV. PELİN ENER
 337. EM. HAKİM MUSTAFA AKIN
 338. AV. NURCAN ÇÖL
 339. AV. EMRE DÜZENER
 340. AV. HASAN KAAN DEMİR
 341. AV. YÜCEL ZEYBEK
 342. AV. KEREM CEYLAN
 343. AV. ECE ARSLANALP
 344. AV. ALİ PEHLİVAN
 345. AV. CEREN YAKIŞIR
 346. AV. DR. SERHAT SİNAN KOCAOĞLU
 347. DOÇ. DR. TUĞRUL KATOĞLU
 348. AV. SEMİH ECER
 349. AV. FESİH DELİDERE
 350. HAKİM NUH HÜSEYİN KÖSE
 351. HAKİM DR. HALİL GÜNER
 352. AV. SÜLEYMAN ÇALIKUŞU
 353. AV. SAMİ AYDOĞAN
 354. AV. KEREM ÖZ
 355. AV. CAN VODİNA
 356. C.SAVCISI FARUK SARIOĞLU
 357. AV. ÇAĞRI YILMAZ
 358. AV. ULAŞ ÖZKAN
 359. AV. OKTAY YILMAZ
 360. AV. UMUT SEÇKİN
 361. AV. HÜSEYİN ERSÖZ
 362. YAR. C.SAVCISI DOÇ. DR. ÇETİN ARSLAN
 363. YAR. C.SAVCISI İHSAN BAŞTÜRK
 364. AV. PELİN ÇELEBİ DİNÇKOL
 365. AV. ÖMER KILIÇ
 366. AV. ÜNAL ÇAĞLAR GAMSIZ
 367. AV. MUAMMER KÜÇÜK
 368. AV. GİZEM DUYGU ÖCALAN
 369. AV. AYŞE GÜL HANYALOĞLU
 370. AV. HİKMET BAKİ
 371. AV. SERKAN GÜNEL
 372. AV. AHMET KEMAL KUMKUMOĞLU
 373. AV. GÜLCAN BAŞAK
 374. AV. İSMAİL GÜRSES
 375. AV. AHMET SİNAN SÜRÜCÜ
 376. AV. ÖZKAN YÜCEL
 377. AV. YAKUP GÜL
 378. AV. ARZU BUZLUDAĞ
 379. AV. MUZAFFER SEVGİ SARIKAYA
 380. AV. ZEKİYE ÖZEN İNCİ
 381. DR. ÇAĞRI KAN
 382. AV. AYKUT ERSAN
 383. AV. MURAT AŞLAMACI
 384. AV. TUĞÇE DUYGU KÖKSAL
 385. AV. ECEM DOĞRU
 386. AV. KAAN APAK ALTINOP
 387. AV. ASLI BAHAR CEYLAN
 388. AV. ANIL ARDA İŞÖZEN
 389. AV. YİĞİT ABDURRAHMAN BEREKET
 390. HÂKİM DOÇ. DR. YUSUF SOLMAZ BALO
 391. AV. HALİT AKALP
 392. AV. KORAY AKALP
 393. AV. ÇAĞDA NUR TURHAN
 394. AR. GÖR. ÜLKEM CANSU AYGÜN
 395. AV. DİLŞAT ERDİL
 396. AV. İLKER ATAMER
 397. AV. FERİDE MERVE ŞENER
 398. C.SAVCISI PİRCAN BARUT EMRE
 399. AV. VOLKAN ALTUN
 400. YRD. DOÇ. MUALLA BUKET SOYGÜT ARSLAN
 401. AR. GÖR. CEREN MERMUTLUOĞLU
 402. AR. GÖR. BARAN KIZILIRMAK
 403. AV. ORHAN EFE ENEREM
 404. AV. FAİK EREN KAPTAN
 405. AV. DİLAN IŞIK
 406. AV. UĞUR GÜNER
 407. AV. ZEYNEP ÇAKIR
 408. AV. İBRAHİM SERHAT GÜLTEKİN
 409. AV. ORHUN ÜLBEGİ
 410. AV. UĞUR ALTINARIK
 411. AV. MAHMUT BORA BİLİR
 412. AV. CEYLAN ERUÇMAN
 413. AV. FIRAT TARTAN
 414. BARIŞ IŞIK
 415. AV. DENİZ BARAN GÜÇLÜ
 416. AV. ŞEYMA ORUÇ
 417. STJ. AV. İLKİN REÇBER
 418. STJ. AV. NACİ MUSTAFA SAYAN
 419. AR. GÖR. ERDEM İZZET KÜLÇÜR
 420. AR. GÖR. BURCU ZOĞLAR
 421. ÖYKÜ DİDEM AYDIN
 422. AV. ESİN BOZOVALI
 423. AV. ASLAN ABİD UĞUZ
 424. STJ. AV. ZEYNEP SERRA MAHMUTOĞLU
 425. STJ. AV. NECİP OZAN KURAL
 426. STJ. AV. RANA ÖZER
 427. AV. ORKUN CAN KUMKUMOĞLU
 428. AV. MUHARREM KAZAK
 429. MAG. IUR. MUSTAFA NUMAN GENÇ
 430. AV. LAHİKA KARADUMAN
 431. AV. EMRAH ARSLAN